Sist oppdatert 23.03.2006 19:26:45
Drammen Schakklub 100 år
Tempo Sjakklubb 75 år
Buskerud Sjakkrets 80 år
 Forside
Styret i BSU 2005
Lover for BSU
Resultat KM for ungdom 2005
Resultat Buskerudserien for barnesjakklag 2005
 
Drammens schakklub
Modum
Veien skolesjakklubb
 
Jente-NM 2006
 
Drammen Internasjonale Sjakkfestival
 
Kontakt
Untitled Document

Lover for Buskerud Sjakkrets Ungdom

 

§ 1. Organisasjon.

Buskerud Sjakkrets Ungdom (BSKU) er en sammenslutning av og for sjakkinteressert ungdom i Buskerud. BSKU er tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund (USF).

§ 2. Formål.

BSKU har til formål å:

- utbre og utvikle interessen for sjakk blant barn og ungdom i Buskerud
- gjennom tilbud om sjakk bidra til å bedre oppvekst- og fritidsvilkårene for barn og ungdom
- være et demokratisk og partipolitisk uavhengig organ for sjakkinteressert ungdom i Buskerud

§ 3. Arbeidsfelt.

BSKU vil:
- bidra til danning av lokallag og støtte opp virksomheten hos disse
- arbeide for høyt medlemstall og utbredelse i mange kommuner
- bidra til et godt tilbud for medlemmene, derunder kretsmesterskap for barn og ungdom, kretsmesterskap for barne- og ungdomsskolelag og andre turneringer

§ 4. Medlemsskap.

All sjakkinteressert ungdom i Buskerud under 26 år kan bli medlem gjennom å melde seg inn i et lokallag innen kretsen, eller som direkte-medlem ved å betale dobbel kretskontingent. Personer over 25 år kan bli medlem gjennom å betale den kontingenten som årsmøtet har fastsatt.

§ 5. Lokallag.

De grunnleggende enheter i kretsen er lokallag. Som lokallag godkjennes enhver sammenslutning av ungdom der sjakk er den sentrale beskjeftigelsen.

§ 6. Årsmøtet.

Åresmøtet er høyeste myndighet i Buskerud Sjakkrets Ungdom. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Kretsstyret innkaller alle lokallagene til årsmøte senest tre uker på forhånd. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret ihende senest to uker på forhånd. Hvert lokallag har rett til å møte med en stemmeberettiget representant for hvert påbegynte titalls medlemmer. Kretsstyrets medlemmer har stemmerett, men ingen representant har mer enn én stemme. Alle kretsens medlemmer kan møte som observatører på årsmøtet.

Følgende saker behandles på årsmøtet:

1. Godkjennelse av innkalling, dagorden og representantenes fullmakter.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsberetning.
4. Regnskap, revisjonsberetning og kontingenter.
5. Aktiviteter for kommende sesong.
6. Innkomne forslag
7. Valg av leder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og to varamedlemmer, valg av en revisor og en valgkomité bestående av to medlemmer.

§ 7. Kretsstyret.

Kretsstyret er ansvarlig for den daglige virksomhet i kretsen mellom årsmøtene og påser at lover og vedtak i årsmøtet og styret blir fulgt opp. Styret planlegger aktiviteter innen kretsen, fører løpende medlemskartotek og søker fylkeskommunal støtte til driften.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Kretsstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst halvparten av lokallagene krever det. Årsmøtet innkalles med minst to ukers varsel og kan bare behandle saker som nevnt i innkallingen.

§ 9. Kretskontingenten.

Kretsens medlemskontingent fastsettes på årsmøtet for påfølgende kalenderår og inkluderer forbundskortingenten til Ungdommens Sjakkforbund. Lokallagene sender medlemslister og kontingent til kretsen innen 20. februar hvert år og dernest fortløpende ved innmelding av nye medlemmer.

§ 10. Lovendringer.

Endring av disse lovene kan bare vedtas av et ordinært årsmøe og krever 2/3 flertall. Unntatt er endringer som reguleres av lovene til USF.

§ 11. Oppløsning.

Forslag om oppløsning av kretsen kan bare behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Blir oppløsning vedtatt, tilfaller midlene Ungdommens Sjakkforbund og kan bare brukes til fordel for barne- og ungdomssjakk i Buskerud.

Lovene ble vedtatt på kretsens årsmøte 7. mars 1998 og forandret på årsmøte 20. mars 2004.